Organizasyon Şemamız

MUHASEBE VE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

1. Üniversitemizin özel bütçe muhasebesi ile ilgili hizmetlerini yürütmek,

2.Üniversite bütçesinin kesin hesabını, mali istatistik ve raporları hazırlamak, ilgili sistemlere veri girişine ilişkin işlemleri yürütmek,

3.KBS eklentileri, HYS ve TKYS sistemlerine ilişkin koordinasyon hizmetlerini yürütmek,

4.Kendisine bağlı servislerde yapılan yazışmaları kontrol etmek, parafladıktan sonra muhasebe yetkilisinin imzasına sunmak.

5.Üniversitemiz Taşınır Konsolide işlemlerini yürütmek,

6.Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve muhasebe biriminde görev yapan personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek ve eğitmek,

7. Harcama birimlerine mali konularda danışmanlık görevini yerine getirmek,

8.Üniversitemizin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

 

BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

1. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,

2. Üniversitenin ilgili mali yıldaki bütçesini hazırlamak,

3. Ayrıntılı harcama finansman programını hazırlamak,

4. Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

5. Ödenek talep ve aktarma işlemleri hakkında üst yönetimi bilgilendirmek ve ilgili işlemleri yapmak,

6. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

7. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak,

8.İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

9. Harcama birimlerine bütçe uygulamaları konusunda danışmanlık görevini yerine getirmek,

10. Üniversitemiz nakit talep işlemlerini yürütmek,

11. Harcama birimlerine ödenek gönderilmesi işlemlerini yürütmek,

 

ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

1. İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

2. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

3. Ön Mali Kontrol görevini yürütmek,

 

STRATEJİK PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

1. İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine ve konsolide etmek,

2. Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,

3. İdare faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak,

4. İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

5. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

6. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,

7. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

8. İdarenin üstünlük ve zayıflıklarının tespitine yönelik çalışmalar düzenlemek,

9. İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

10. İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve veriler toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,

11. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,

12. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

13. İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

14. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

15. Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

16. İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

17. Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmek,

 

  •  
  •